26 Augusta, 2016

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

 

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;

2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; 

3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH; 

4. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, asocijacije, institucije, sportski savezi, klubovi, udruženja i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
5. Doprinos omasovljavanju amaterskog sporta;
6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
7. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;

2. Postojeće stanje objekta;

3. Neophodnost radova (interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama);

4. Izvori finasiranja sportskog objekta (dokaz o ostalim izvorima finansiranja);

5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

 

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

1. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za Federaciju BiH;

2. Broj sportista i sportskih ekipa koji učestvuju u realizaciji projekta;

3. Tradicionalne sportske manifestacije s ciljem afirmacije sporta u Federaciji BiH;

4. Podrška manifestacijama i takmičenjima u Federaciji BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;

5. Podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH.

 

Sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

1. Podrška projektima koji doprinose promociji BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;

2. Podrška projektima koji obezbjeđuju uvjete za postizanje vrhunskih sportskih rezultata;

3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama na državnim i međunarodnim takmičenjima potvrđeni od strane strukovnog Saveza;

4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima.  

 

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

1. Podrška radu sporskih saveza s ciljem učestvovanja na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;

2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;

3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;

4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

 

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;

2. Podrška projektima koji u invalidskom sportu promoviraju značaj sportske aktivnosti  uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;

3. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportista i sportskih ekipa na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u invalidskom sportu;

4.Podrška razvoju invalidnog sporta i uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom i teritorijalna širina.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju –  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem organizacija, udruženja, asocijacija, institucija, sportskih saveza i klubova koji su registrirani manje od godinu dana,
10, Za tačke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (kantonalnom, federalnom ili državnom).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

Tačka 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

11.  Potvrda o sufinansiranju;

12. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat);

13. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira (općine, kantonalnog ministarstva za sport).

 

Tačka 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

14.  Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa;

15.  Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u predhodnim godinama.

 

Tačka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

16. Kalendar takmičenja saveza u 2016. godini.

 

Tačka 4. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

17. Preporuka od strane Paraolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa.

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6, 9 i 16  u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo.

 

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport od značaja za Federaciju“, broj pozicije (tačke), namjene projekta/programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 1 – PREUZIMANJE /DOWNLOAD

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 2 – PREUZIMANJE / DOWNLOAD

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 3 – PREUZIMANJE / DOWNLOAD

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 4 – PREUZIMANJE / DOWNLOAD