Sektor za mlade obavlja poslove koji se odnose na: ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti prema mladima, suradnju i koordinaciju zadataka sa sektorom mladih i udruženjima mladih na istraživanju o potrebama i problemima mladih, kao i na definiranju i predlaganju federalne strategije prema mladima, uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o mladima u suradnji s drugim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, aktivnosti u svezi s informiranjem mladih i jačanjem uključivanja mladih u procese odlučivanja, definiranje, utvrđivanje i provođenje programa djelovanja za mlade u oblastima iz nadležnosti Ministarstva, planiranje posebnih sredstava pri usvajanju proračuna za obavljanje zadataka koji proizlaze iz Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/10), praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na federalnoj razini, koordiniranje međunarodne suradnje koja se odnosi na mlade, određivanje procedure obuke i certifikacije službenika za mlade, izradu analiza, izvješća, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacijskih i analitičkih materijala u oblasti mladih, stručnu obradu sustavnih rješenja od značaja za mlade, vrši i druge poslove u cilju zaštite interesa mladih.

 

Pomoćnik ministrice: Adis Salkić

Telefon: +387 33 254 148

E-mail: Adis.Salkic@fmks.gov.ba

 

Viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju: Senad Hašić

Telefon: +387 33 254 158

E-mail: Senad.Hasic@fmks.gov.ba

 

Stručni suradnik za omladinske udruge: Adnan Bektić

Telefon: +387 33 254 145

E-mail: Adnan.Bektic@fmks.gov.ba   

 

Viši referent za ažuriranje dokumentacije iz oblasti sektora mladih: Hanadin Basarić

Telefon: +387 33 254 158

E-mail: Hanadin.Basaric@fmks.gov.ba