Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa i akata iz nadležnosti Ministarstva, nomotehničku obradu, kao i pripremu izmjena i dopuna tih propisa, reguliranje prava, obveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnih odnosa ili vezano za radne odnose, izradu internih pojedinačnih i općih akata Ministarstva, administrativne, tehničke i druge opće poslove, izradu financijskih planova i izvješća, izradu prijedloga godišnjeg proračuna Ministarstva, izradu kriterija za raspoređivanje sredstava, knjigovodstveno-računovodstvene poslove, izradu analiza, izvješća, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacijskih i analitičkih materijala, dostavljanje zahtjeva Trezoru za plaćanje iz sredstava Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.


a) Računovodstvo


priprema financijske planske dokumente i izvješća o financijskom poslovanju i prati realizaciju financijskih planova, prati izvršenje proračuna, izrađuje pojedinačne ekonomsko-financijske akte, koordinira utvrđivanje kriterija, analizira i unaprjeđuje kriterije raspodjele proračunskih sredstava Ministarstva, vodi knjigovodstveno-računovodstvene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, stara se o blagovremenom korištenju raspoloživih sredstava Ministarstva, stara se o pravilnom vođenju financijskih knjiga i arhiviranju financijske dokumentacije, dostavlja zahtjeve Trezoru za plaćanje iz sredstava Ministarstva, vrši poslove propisnog i ažurnog knjigovodstva, vrši obračune i izradu financijskih izvješća u skladu sa zakonom.


 


b) Odsjek za pravne i opće poslove


obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika Ministarstva, izrađuje interne akte Ministarstva, izrađuje opće akte Ministarstva, obavlja administrativno-tehničke poslove i zadatke za potrebe Ministarstva, izrađuje pojedinačne akte iz radnih odnosa ili vezano za radne odnose, vodi matičnu evidenciju zaposlenih, čuva osobne dosjee zaposlenih državnih službenika i namještenika, vodi evidenciju, raspoređivanje i arhiviranje akata, distribuira poštu i druge akte u okviru uredskog poslovanja, obavlja arhivske poslove cjelokupne dokumentacije Ministarstva, stara se o higijensko-tehničkim i drugim pretpostavkama za rad Ministarstva, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.


 


RADNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: 8:00 – 14:00 SATI


 


Pomoćnik ministrice:


Telefon: +387 33 254 142


E-mail:


 


Računovodstvo:


 


Šefica računovodstva: Munevera Kahrović


Telefon: +387 33 254 161


E-mail: Munevera.Kahrovic@fmks.gov.ba


 


Stručna savjetnica za računovodstveno-financijske poslove:


Telefon: +387 33 254 191


Kontakt:


 


Stručna suradnica za računovodstvene poslove: Senada Bećirević


Telefon: +387 33 254 105


Kontakt: Senada.Becirevic@fmks.gov.ba


 


Viša referentica za blagajničke poslove i financijsku dokumentaciju: Nina Rališ


Telefon: 


E-mail: 


 


Odsjek za pravne i opće poslove:


 


Šef Odsjeka za pravne i opće poslove:


Telefon: +387 33 254 152


 


Viši referent za arhivske poslove: Amar Varatanović


Telefon: +387 33 254 194


E-mail: Amar.Varatanovic@fmks.gov.ba


 


Viša referentica za uredsko poslovanje: Daniela Drežnjak


Telefon: +387 33 254 132


E-mail: Daniela.Dreznjak@fmks.gov.ba 


 


Viši referent za uredsko poslovanje: Igor Martinović


Telefon:


E-mail:


 


Viši referent – recepcionar: Marjan Rajić


Telefon: +387 33 254 149


E-mail: Marjan.Rajic@fmks.gov.ba


 


Referentica za umnožavanje, uvezivanje, skeniranje materijala, rukovanje faksom, pakiranje i otpremanje pošte: Azra Lešo (na porodiljnom odsustvu)


                                                                                                                                                                                 


 


Telefon: +387 33 254 149