Tajnik Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad Ministarstva, koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u Programu rada Ministarstva i osigurava obavljanje poslova po nalogu ministrice, upoznaje ministricu sa stanjem i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema. Tajnik je odgovoran za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, koordinira obavljanje općih i drugih poslova kojima se osiguravaju odgovarajući uvjeti za rad organizacijskih jedinica Ministarstva, stara se o unaprjeđivanju unutarnje organizacije i metoda rada Ministarstva, surađuje s drugim organima uprave, upravnim organizacijama i poduzećima, stara se o izradi nacrta zakona i drugih propisa i akata, prati izradu planova rada i izvješća o radu Ministarstva, prima i brine se o tajnim i povjerljivim dokumentima, priprema programe stručnog usavršavanja službenika Ministarstva i stara se o njihovoj realizaciji, vrši i druge poslove koje odredi ministrica.

Poslove iz svog djelokruga tajnik ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministrice i drugim rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica, a pomoćnici i ostali rukovoditelji osnovnih organizacijskih jedinica dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.