Sektor za mlade obavlja poslove koji se odnose na: ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti prema mladima, saradnju i koordinaciju zadataka sa omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima na istraživanju o potrebama i problemima mladih, kao i na definisanju i predlaganju federalne strategije prema mladima, uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o mladima u saradnji sa drugim institucijama u Federaciji BiH, aktivnosti u vezi informisanja mladih i jačanja uključivanja mladih u procese odlučivanja, definisanje, utvrđivanje i provođenje programa djelovanja za mlade u oblastima iz nadležnosti Ministarstva, planiranje posebnih sredstava pri usvajanju Budžeta za izvršavanje zadataka koji proizilaze iz Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/10), praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na federalnom nivou, koordiniranje međunarodne saradnje koja se odnosi na mlade, određivanje procedure obuke i certifikacije službenika za mlade, izradu analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacionih i analitičkih materijala u oblasti mladih, stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za mlade, vrši i druge poslove u cilju zaštite interesa mladih.

 

Pomoćnik ministrice: Adis Salkić

Telefon: +387 33 254 148

E-mail: Adis.Salkic@fmks.gov.ba

 

Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju: Senad Hašić

Telefon: +387 33 254 158

E-mail: Senad.Hasic@fmks.gov.ba

 

Stručni saradnik za omladinska udruženja: Adnan Bektić

Telefon: +387 33 254 145

E-mail: Adnan.Bektic@fmks.gov.ba

 

Viši referent za ažuriranje dokumentacije iz oblasti omladinskog sektora: Hanadin Basarić

Telefon: +387 33 254 158

E-mail: Hanadin.Basaric@fmks.gov.ba