Federalno ministarstvo kulture i sporta-Federalno ministarstvo kulture i športa- Ministarstvo ima, u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, ovlaštenja  da donosi akte potrebne u postupku sticanja carinske olakšice. U tu svrhu doneseni su interni akti kojima se uređuje postupak donošenja zakonom propisanih akata i formirana komisija za carine koja taj postupak provodi.

Relevantni propisi  na osnovu kojih se u ministarstvu izdaju akti  potrebni u postupku ostvarivanja carinske olakšice su kako slijedi:

I  –  Član 176. stav 6. Zakona  o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06 i 93/08)

II –  Član 20. Priloga  Zakona o carinskoj politici Biosne i Hercegovine – Roba oslobođena plaćanja uvoznih dažbina:

III –  Član 2.  tačke 16. i 22. Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima („Službeni glasnik BiH“, br. 19/05 i 52/05):

IV –  Odluka o listi obrazovnih naučnih i kulturoloških materijala koji su oslobođeni plaćanja carine Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/05).

V – Interni akt na osnovu kojeg se odlučuje o izdavanju mišljenja u skladu sa tačlom 16 i potvrde u skladu sa tačkom 22. citirane odluke je Pravilnik o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine.

Zahtjev za izdavanje mišljenja u skladu sa članom 5. i potvrde u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine podnosi se Komisiji Ministarstva:

Uvoznici robe koji žele da ostvare carinsku olakšicu za uvezenu robu kulturološkog karaktera koja im je potrebna za obavljanje registrovane djelatnosti podnose zahtjev koji treba da sadrži:

  1. određenje vrste robe
  2. određenje karaktera robe
  3. ukupnu vrijednost robe koja se uvozi i oznaku valute
  4. ukoliko postoje neki dokumenti na koje se naslanja pravo na uvoz robe (ugovor o korištenju prava) potrebno je naznačiti te dokumente i priložiti ih
  5. ukoliko roba kulturološkog karaktera nije jasno izdvojena potrebno je napraviti specifikaciju takve robe
  6. prilikom podnošenja prvog zahtjeva prilaže se ovjerena fotokopija rješenja o registraciji odnosno upisu u registar nadležnog organa

(Radi orijentacije prilikom podnošenja zahtjeva ističemo obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje mišljenja o kulturološkom karakteru robe i potvrde da se roba uvozi za potrebe projekta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  u oblasti kulture, sporta i mladih)