26 Augusta, 2016

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  1. Podrška projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti kulture na području Federacije Bosne i Hercegovine te koja se bave afirmiranjem i promoviranjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv nemaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, kao i čiji projekti se odnose na mlade u oblasti kulture.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1. Kvalitet programa  i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine;

2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost); 

3. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol; 

4. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture:

1. Značaj projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva; 

2. Saradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu; 

3. Kontinuitet kvalitetnog rada udruženja i organizacija; 

4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju-  Klasifikacija djelatnosti,
5. 
Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja, asocijacija i organizacija koje su registrirane manje od godinu dana.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
11. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija); 
12. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); 

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11 i 12 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo                                                                                                      

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s  13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD