26 Augusta, 2016

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za  BiH i Federaciju BiH,

2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koje obavljaju djelatnosti u oblasti kulture na području Federacije Bosne i Hercegovine te koje se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji BiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);

2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

3. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture; 

4. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol; 

5. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava 

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH:

1. Poseban značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;

2. Prezentiranje i promoviranje kulture i umjetnosti, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;

3. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela; 

4. Dosadašnji uspjesi na internacionalnom planu;

5. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).

 

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

1. Poseban značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine; 

2. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;

3. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti).

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj, 
4. Rješenje o razvrstavanju –  Klasifikacija djelatnosti, 
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva, 
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama, 
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja, asocijacija i organizacija koje su registrirane manje od godinu dana.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija),
11. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija),
12. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11 i 12 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE 

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu: 

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“. 

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD