26 Augusta, 2016

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika,

2. Izrada projekata  i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika,

3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine,

4. Izrada projekata i izvođenje radova na pokretnom i nematerijalnom kulturnom dobru koji ima status nacionalnog spomenika.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblasti kulturnog i graditeljskog naslijeđa;

2. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

3. Osigurano finansiranje iz drugih izvora.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata  i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine“ i „Izrada projekata i izvođenje radova na pokretnom i nematerijalnom kulturnom dobru koji ima status nacionalnog spomenika“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;

2. Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička i estetska, simbolička, ambijentalna vrijednost, izvornost, duhovna, jedinstvenost i reprezentativnost);

3. Prioriteti i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija);

4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju –  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa).

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD