26 Augusta, 2016

TRANSFER ZA MLADE

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV 
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA MLADE

 

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta

2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;

2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;

3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;

4. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Poseban značaj projekta/programa za mlade iz oblasti kulture i sporta i njegov doprinos promoviranju mladih;

2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat;

3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice;

4. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu.

 

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja;

2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;

3. Vremenski rok provođenja aktivnosti;

4. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i drugim omladinskim organizacijama;

5. Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju –  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja, asocijacija i organizacija koje su registrirane manje od godinu dana.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak opis implementiranih projekata u zadnjih 5 godina);
11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;
12. Dokaz o sufinansiranju projekta;
13. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10 i 13 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo.

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije, odnosno, namjene projekta/programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD