24 Novembra, 2023

Stručni savjetnik za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i muzejsku djelatnost, Nusret Čolo, sudjelovao na naučnom skupu “Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava”

Povodom tridesete godišnjice rušenja Starog mosta, u organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, na prikladan način u Mostaru je 16. 11. 2023. godine upriličen naučni skup pod naslovom “Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava”, na kojem je akcenat bio da se prikaže devastacija kulturne baštine u Hercegovini, ne samo u periodu 1992-1995, već u cjelokupnoj historiji ovog podneblja.

U radu Skupa učestvovala su 22 naučna i javna radnika, istraživača kulturno-historijske baštine, s bosanskohercegovačkih univerziteta, javnih institucija i ustanova.

Teme koje su tom prilikom prezentovane obuhvatile su segmente i aspekte kao što su: važnost očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa, aspekti nematerijalne i dokumentarne kulture, motivi mosta u književnosti, primjeri devastacije i sekundarne upotrebe rimske baštine, devastacija ambijentalne cjeline Radimlje, stanje kulturne baštine nekropola u Konjicu, stambeni fortifikacijski objekti iz osmanskog perioda, obnova utvrda iz toga doba, revitalizacija graditeljskog nasljeđa u vrijeme hercegovačkog sandžaka, destrukcija mostarskih džamija u periodu 1992-1995, devastacija Muzeja Hercegovine, stradanje arhivske građe Arhiva Hercegovine i mnoge druge. Na naučnom skupu Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava kao predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta učestvovao je Nusret Čolo s prezentacijom na temu: Revitalizacija graditeljskog naslijeđa u Hercegovačkom sandžaku prema osmanskim dokumentima. Preliminarna ideja ovog naučnog skupa je bila da se na temelju naučnih saznanja i objektivnih analiza, bez subjektivnih primjesa, ukaže na neke nove historijske činjenice, a potom da prezentovani radovi budu i publikovani u zborniku radova.