30 Oktobra, 2023

Inicijativa Federalnog ministarstva kulture i sporta: Po prvi put pokrenuta izrada Strategije za mlade Federacije BiH!

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom se, poslije mnogo godina, pokreće postupak izrade Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine.

Strategija za mlade sektorski je strateški dokument Federacije BiH koji definira programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju tih ciljeva. U procesu izrade Strategije za mlade primjenjivaće se ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji u skladu sa odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH.

“Sretna sam što početak mandata obilježava aktivnost na koju smo dugo čekali, a to je konačno definiranje Strategije za mlade. Želim vjerovati da ćemo u predviđenom i zadanom roku, zajedno s ostalim akterima ponuditi ovaj, za mlade u FBiH, najvažniji dokument. Ujedno želim zahvaliti zaposlenicima Ministarstva što nisu odustali i što su sa istim entuzijazmom i poslije mnogo godina pristupili pokretanju aktivnosti na izradi Strategije za mlade Federacije BiH!”, poručila je nakon današnje sjednice Vlade FBiH, federalna ministrica kulture i sporta, Sanja Vlaisavljević.

Primarni zakon kojim se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji BiH je Zakon o mladima FBiH usvojen 2010. godine. Usvajanjem ovog zakona mladi u Federaciji BiH dobili su zakonski okvir koji je definirao njihovu starosnu dob i brojne mehanizme rada s mladima, obavezao sve nivoe vlasti za brigu o mladima i za to im dao precizne načine djelovanja.

Također, zakon je uredio oblast organiziranja mladih kroz omladinska udruženja i njihova predstavnička tijela, vijeća mladih, te obavezao sve nivoe vlasti u Federaciji na planiranje, izradu i provođenje strategija prema mladima.

Odredbama ovog zakona strategija prema mladima definira se kao dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Također, propisuje da svi nivoi vlasti u Federaciji imaju obaveze definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima.

Danas donesenom odlukom utvrđeno je da je nosilac izrade Strategije Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati interresornu radnu grupu  za izradu Strategije. Također, Odlukom su utvrđena ministarstva i drugi organi uprave na nivou Federacije BiH koji u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o mladima FBiH, trebaju Ministarstvu dostaviti prijedloge imenovanja predstavnika u radnu grupu, najkasnije u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Federalno ministarstvo kulture i sporta koordinira i vodi proces izrade Strategije za mlade, poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, a rok za njenu izradu je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. Nakon provedenih procedura izrade Strategije za mlade i usaglašavanja stavova svih aktera koji budu uključeni u izradu, usvojeni prijedlog će se dostaviti na mišljenje svim kantonima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva, Vlada je danas zaključkom zadužila sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije da sve podatke o aktivnostima koje provode za mlade dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje će uspostaviti bazu podataka i vršiti informiranje mladih o mjerama i programima koje provodi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.