30 listopada, 2023

Inicijativa Federalnog ministarstva kulture i športa: Po prvi put pokrenuta izrada Strategije za mlade Federacije BiH!

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i športa, Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom se pokreće postupak izrade Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine.

Strategija za mlade sektorski je strateški dokument Federacije BiH koji definira programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju tih ciljeva. U procesu izrade Strategije za mlade primjenjivat će se ključna načela izrade strateških dokumenata u Federaciji u skladu s odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH.

„Sretna sam što početak mandata obilježava aktivnost na koju smo dugo čekali, a to je konačno definiranje Strategije za mlade. Želim vjerovati da ćemo u predviđenom i zadanom roku, zajedno s ostalim akterima ponuditi ovaj, za mlade u FBiH, najvažniji dokument. Ujedno želim zahvaliti djelatnicima Ministarstva što nisu odustali i što su s istim entuzijazmom i poslije mnogo godina pristupili pokretanju aktivnosti na izradi Strategije za mlade Federacije BiH!”, poručila je nakon današnje sjednice Vlade FBiH federalna ministrica kulture i športa, Sanja Vlaisavljević.

Primarni zakon kojim se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji BiH je Zakon o mladima FBiH usvojen 2010. godine. Usvajanjem ovog zakona mladi u Federaciji BiH dobili su zakonski okvir koji je definirao njihovu starosnu dob i brojne mehanizme rada s mladima, obvezao sve razine vlasti za brigu o mladima i za to im dao precizne načine djelovanja.

Također, zakon je uredio oblast organiziranja mladih kroz omladinske udruge i njihova predstavnička tijela, vijeća mladih, te obvezao sve razine vlasti u Federaciji na planiranje, izradu i provođenje strategija prema mladima.

Odredbama ovog zakona strategija prema mladima definira se kao dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Također, propisuje da sve razine vlasti u Federaciji imaju obveze definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima.

Danas donesenom odlukom utvrđeno je da je nositelj izrade Strategije Federalno ministarstvo kulture i športa, koje će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati interresornu radnu skupinu za izradu Strategije. Također, Odlukom su utvrđena ministarstva i druga tijela uprave na razini Federacije BiH koji u okviru svojih nadležnosti, a sukladno odredbama Zakona o mladima FBiH, trebaju Ministarstvu dostaviti prijedloge imenovanja predstavnika u radnu skupinu, najkasnije u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Federalno ministarstvo kulture i športa koordinira i vodi proces izrade Strategije za mlade, poštujući načelo horizontalne i vertikalne koordinacije, a rok za njenu izradu je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. Nakon provedenih procedura izrade Strategije za mlade i usuglašavanja stavova svih aktera koji budu uključeni u izradu, usvojeni prijedlog će se dostaviti na mišljenje svim županijama.

Na prijedlog Federalnog ministarstva, Vlada je danas zaključkom zadužila sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije da sve podatke o aktivnostima koje provode za mlade dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i športa, koje će uspostaviti bazu podataka i vršiti informiranje mladih o mjerama i programima koje provodi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o mladima FBiH.