4 Marta, 2024

Informacija o prisustvovanju konstituirajućoj i Prvoj sjednici Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

U svojstvu predstavnika Federalnog ministarstva kulture i sporta Mirela Milićević Šečić, pomoćnica ministrice, u petak, 23. 2. 2023. godine, prisustvovala je konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju i odmah nakon toga održanoj Prvoj sjednici novog saziva. Sjednicama su prisustvovali: David Damjanović, predsjednik, Mirna Milanović Lalić, članica i Emina Ganić, članica, te djelatnice Fondacije Aida Mahić i Merima Rizvanović.

Konstituirajuća sjednica je imala tri tačke dnevnog reda: Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog odbora Fondacije i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fondacije, te razmatranje Pravilnika o radu.

Nakon konstituiranja održana je Prva sjednica Upravnog odbora Fondacije sa dnevnim redom:

  1. Dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka

Zaključeno je da se odmah uklone sa web stranice osobni podaci iz svih zapisnika i rješenja Budžetske inspekcije Federalnog ministarstva finansija kako je sugerirano u predmetnom dopisu Agencije.

  1. Saradnja sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, Federalnim ministarstvom finansija i Pravobraniteljstvom

U cilju razvoja dobre saradnje sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta treba odmah započeti proces realizacije izmjena Pravilnika kako je razgovarano na zajedničkom sastanku svih fondacija sa federalnom ministricom kulture i sporta, te do naredne sedmice pripremiti prijedloge izmjena Pravilnika i ostalih podzakonskih akata. Osim toga, treba dogovoriti radni sastanak u Federalnom ministarstvu finansija iz razloga što se Fondacija susreće sa ozbiljnim procesima koje vodi Budžetska inspekcija i koji se moraju rješavati u narednom razdoblju.

  1. Internet stranica Fondacije

Dogovoreno je da se odmah objavi javni oglas za angažiranje osobe za održavanje web stranice. Kriterije za konkurs će pripremiti Mirna Milanović-Lalić.

  1. Dodatno zaposlenje u Fondaciji

Razmotriti mogućnost dodatnog zaposlenja u Fondaciji, po mogućnosti sekretara Fondacije za šta treba napraviti prijedlog izmjene Pravilnika o radu.

  1. Razno

Dogovoreno da se izvještaj o radu Fondacije za prethodnu 2023. godinu pošalje odmah članovima UO kako bi se moglo dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta radi slanja na Vladu FBiH.

Aida Mahić je zadužena da članovima Upravnog odbora pošalje sve punomoći koje su izdate u prethodnom razdoblju i odmah otkaže iste. Razgovarano je o visini naknade za rad u sastavu UO te je dogovoreno da se eventualno povećanje usaglasi sa upravnim odborima sve četiri fondacije.