22 studenoga, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Konzervatorski nadzor na objektu Zgrade Krajinaputevi u Bihaću

Na temelju Stručnog mišljenja br. 07-40-4-5070-1/18 od 11.7.2018. a prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji za sanaciju krovnog pokrivača i fasade objekta Zgrada Krajinaputevi u Bihaću, vršen je redovan konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova.

Nakon što je izvedeno predviđeno uklanjanje nestabilnih dijelova fasade te izrada novih elemenata po uzoru na oštećene zatečene na objektu, kao i restauracija oštećene i stabilne arhitektonske dekoracije, Završna obrada, na koju je suglasnost dao konzervatorski nadzor, vršila se na cijeloj površini fasade. Zamijenjeni su limeni opšavi istaka i vijenaca na cijeloj površini objekta kao i sanacija krovnog pokrivača.

Po završetku radova izvršen je pregled konzervatorsko-restauratorskih radova i konstatirano je da su predmetne intervencije izvedene kvalitetno, a sve prema uputama konzervatorskog nadzora prateći tehničku dokumentaciju.