22 Novembra, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Konzervatorski nadzor na objektu Zgrade Krajinaputevi u Bihaću

Na osnovu Stručnog mišlјenja br. 07-40-4-5070-1/18 od 11.7.2018. a prema dostavlјenoj tehničkoj dokumentaciji za sanaciju krovnog pokrivača i fasade objekta Zgrada Krajinaputevi u Bihaću, vršen je redovan konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova.

Nakon što je izvedeno predviđeno uklanjanje nestabilnih dijelova fasade te izrada novih elemenata po uzoru na oštećene zatečene na objektu, kao i restauracija oštećene i stabilne arhitektonske dekoracije, Završna obrada, na koju je saglasnost dao konzervatorski nadzor, vršila se na cijeloj površini fasade. Zamijenjeni su limeni opšavi istaka i vijenaca na cijeloj površini objekta kao i sanacija krovnog pokrivača.

Po završetku radova izvršen je pregled konzervatorsko-restauratorskih radova i konstatovano je da su predmetne intervencije izvedene kvalitetno, a sve prema uputama konzervatorskog nadzora prateći tehničku dokumentaciju.