8 travnja, 2023

Transfer za sport od značaja za Federaciju 2023

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/23), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

 

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.870.000,00 KM

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 

 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 1.400.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 60.000,00 KM
 2. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, raspoloživa sredstva 400.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 40.000,00 KM
 3. Sufinanciranje sportskih saveza i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 70.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM.

 

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.

Financirat će se isključivo projekti koji započinju i završavaju u 2023. godini, izuzev projekata za točku 1.- Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, koji imaju rok za realizaciju do dvije godine.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv. (tabela u prilogu)

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Udjel osiguranih sredstava u financiranju predmetnog projekta

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu programa

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata“, u okviru tekućeg transfera su:

 1. Obim korištenja objekta i broj korisnika
 2. Namjena sportskog objekta
 3. Vlasništvo objekta
 4. Projektna dokumentacija

 

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH“, u okviru tekućeg transfera su:

 1. Broj sportskih klubova članova sportskog saveza.
 2. Aktivnosti saveza
 3. Plasman na zvaničnim međunarodnim natjecanjima

Na ovu točku imaju pravo aplicirati samo savezi konstituirani na nivou BiH i FBiH.

Na ovu točku nemaju pravo aplicirati savezi invalidnog sporta. Savezi invalidnog sporta apliciraju na točku 3. „Sufinanciranje sportskih saveza i klubova osoba sa invaliditetom“

 

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Sufinanciranje sportskih saveza i klubova osoba sa invaliditetom“, u okviru tekućeg transfera su:

 1. Broj članova
 2. Plani i program rada
 3. Preporuka stručnjaka o značaju projekta

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija od točke 1. do točke 13. za Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, od točke 1. do točke 12. za Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, i  Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana i numerirana na prethodno navedeni  način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

 

1.    Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);

2.    Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;

3.    Rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti;

4.    Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata ne stariji od šest mjeseca do dana objave javnog poziva;

5.    Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseca do dana objave javnog poziva. Općine i gradovi su izuzete od dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra;

6.    Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti    potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

7.    Detaljan opis projekta/programa;

(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti i mjere učinka i sl.)

 

8.    Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2022. godini koji nisu predali  bilanca stanja i bilanca uspjeha  mogu predati  potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu;

9. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o relizaciji istih, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci koji moraju biti isprintani,  plakati,  pozivnice, brošure, novinski tekstovi te drugi promotivni materijal iz kojega se jasno vidi da je aplikant organizator projekta). Općine i gradovi su izuzeti dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo i posebnu dokumentaciju za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:

10. Izjava aplikanta sa nazivom klubova i brojem članova klubova korisnika tog objekta (ovjerena u općini ili notarskom uredu);

11. Izjava aplikanta o namjeni sportskog objekta (namjena sportskog objekta je od značaja za lokalni nivo ili FBiH/BiH ili međunarodni nivo) uz priložene dokaze koji to potvrđuju.

12. Dokaz da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);

13. Projektna dokumentacija za sportske objekte (idejni ili glavni projekat, a za opremanje sportskih objekata predračun ili ponuda).

 

Dokaz da je aplikant organizator

Točka 2. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH:

 

10. Izjava aplikanta sa popisom sportskih klubova unutar saveza i brojem članova u tim klubovima (ovjerena u općini ili notarskom uredu)

11. Kalendar natjecanja saveza u 2023. godini

12. Dokaz o postignutim najboljim rezultatima u posljednje četiri godine (potvrda saveza o postignutim uspjesima članova, klubova, reprezentacije i reprezentativaca na međunarodnom novu);

 

Točka 3. Sufinanciranje sportskih saveza i klubova osoba sa invaliditetom:

10. Izjava o broju članova kluba ili popis sportskih klubova unutar saveza i brojem članova u tim klubovima ukoliko je aplikant savez (original ili ovjerena kopija)

11. Plan i program rada za 2023. godinu

12. Preporuka od strane Paraolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa za koji se aplicira;

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za sport od značaja za Federaciju“

Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu isključivo predati putem pošte zaključno sa   25.4.2023. godine.

 

 UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje te će se smatrat formalno-pravno neispravnom.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira dokument kao cjelina, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, tekstovi s društvenih mreža ( Facebook, Instagram, Twitter i sl.), ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice https://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac Točka 1. Sport

Preuzimanje: Prijavni obrazac Točka 2. Sport

Preuzimanje: Prijavni obrazac Točka 3. Sport

Preuzimanje: Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati na ovaj javni poziv