8 travnja, 2023

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa 2023

RANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA 2023.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/23), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 

 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 588.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 488.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 60.000,00 KM.

2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 60.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica (izvođača radova), koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i športa koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara;

2. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

3. Osigurano financiranje iz drugih izvora.

 

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;

2. Vrijednost kulturnog dobra (povijesna, umjetnička i estetska, simbolička, duhovna vrijednost, ambijentalna vrijednost, izvornost, jedinstvenost i reprezentativnost);

3. Prioriteti i neophodnosti za radove sukladno sa stanjem objekta

4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 12. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana i numerinana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;

3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti;

4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanta, ne starije od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva;

5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva; Općine i gradovi  su izuzeti dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra.

6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija); Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

7. Detaljan opis projekta/programa  (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)

8. Bilans stanja i bilans uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2022.godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu;

9. Dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH za programe 1 i 2.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo i posebnu dokumentaciju za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

10. Odobrenje ili stručno mišljenje za realiziranje programa/projekta izdanog od nadležnih tijela (Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili Zavoda za zaštitu spomenika F BiH)

11. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova;

12. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora.

 

 

VI. Dokumentacija za fizičke osobe

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 6. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana i numerinana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

 

1. Zahtjev elektronski popunjen i potpisan (original)

2. Osobna iskaznica

3. Detaljan opis projekta/programa (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)

4. Dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH

 

Federalno ministarstvo kulture i športa je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

5. Odobrenje ili stručno mišljenje za realiziranje programa/projekta izdanog od nadležnih tijela (Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili Zavoda za zaštitu spomenika F BiH)

6. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje dokumente, sa zahtjevom kojeg mogu pronaći na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa – Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA“

Prijave se mogu predati isključivo putem pošte zaključno sa 25. 04. 2023.

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno –  neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvatiti.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, tekstovi sa društevnih mreža ( Facebook, Instagram, Twitter i sl.) i  ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice https://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac pravna lica

Preuzimanje: Prijavni obrazac fizička lica

Preuzimanje: Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati na ovaj javni poziv