8 travnja, 2023

Transfer za mlade 2023

TRANSFER ZA MLADE 2023.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/23), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 

TRANSFER ZA MLADE

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 290.000,00 KM.

I. Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Potpora projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 290.000,00 KM.

Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.

 

II. Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj Javni poziv imaju institucije, organizacije, udruge i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita. Financirat će se isključivo projekti koji započinju i završavaju u 2023. godini.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv. (tabela u prilogu)

 

III. Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata,

2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH,

3. Doprinos ostvarivanju načela ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata,

4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje načela kvaliteta programa,

5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

 

IV. Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Potpora projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Obim, kvaliteta i struktura istraživanja i promoviranja,

2. Broj sudionika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekt,

3. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima,

4. Osigurana suradnja s drugim razinama vlasti i međunarodnim organizacijama,

5. Očekivani učinci i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

 

V. Dokumentacija

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 14. dostavlja se numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana i numerirana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

Obvezna dokumentacija:

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;

3. Rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti;

4. Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata, ne starije od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva;

5. Aktualni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva. Općine i gradovi izuzeti su od dostavljanja aktualnog izvoda iz registra;

6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran i na kojoj je naveden broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija).

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog Ministarstva financija ili pravne osobe na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

7. Detaljan opis projekta/programa

(opis projekta treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.);

8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, s vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2022. godini, koji nisu predali bilancu stanja i bilancu uspjeha, mogu predati potvrdu s pečatom FIA-e da nije bilo promjena na računu.

9. Plan rada za 2023. godinu. Općine i gradovi izuzeti su od dostavljanja plana rada za 2023. godinu.

10. Popis realiziranih projekata iz prethodnog razdoblja s dokazima o realizaciji, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdane od strane financijera, objavljeni članci koji moraju biti isprintani, plakati, pozivnice, brošure, novinski tekstovi, te drugi promotivni materijal iz kojega se jasno vidi da je aplikant organizator projekta). Općine i gradovi izuzeti su od dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo i posebnu dokumentaciju za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

11. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za mlade u Federaciji BiH;

12. Potpisani sporazumi o partnerstvima i suradnji;

13. Potpisan ugovor o sufinanciranju ili drugi dokaz o sufinanciranju projekta – odluka, ugovor, sporazum i sl.;

14. Dokaz da je aplikant član Vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

 

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta –

Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za mlade“

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Prijave se mogu predati isključivo putem pošte zaključno s 25. 04. 2023. godine.

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA

Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.

Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnim.

Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama. U suprotnom će se prijava smatrati formalno-pravno neispravnom.

Potvrda banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta neće biti prihvaćena.

Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci ne mogu se mijenjati za vrijeme trajanja Javnog poziva.

U tijeku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta neće se smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.

Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Dokumente je potrebno numerirati na način da se numerira dokument kao cjelina, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.

Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog razdoblja koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, tekstovi objavljeni na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter isl.), ugovori i odluke o dodjeli sredstava, te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.

O rezultatima Javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice https://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Svaki član Povjerenstva bit će isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.

Podnositeljima prijava po Javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet (5) dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.

Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac – mladi 2023

Preuzimanje: Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati na ovaj javni poziv