O B A V I J E S T

 

Shodno odredbama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13), po osnovu tarifnog broja 56., podnositelji zahtjeva za izdavanje naprijed navedenih akata, od 11. 11. 2013. godine, dužni su platiti federalne administrativne takse, kako slijedi:

 

  1. Izdavanje mišljenja o oslobađanju od plaćanja carina knjiga, brošura, časopisa i publikacija umjetničkog i kulturnog karaktera, dnevnog i tjednog tiska, kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi kao i kataloga kulturnih i umjetničkih izložbi, te sportske opreme koju uvoze športska udruženja: 15,- KM
  2. Izdavanje suglasnosti na stručni elaborat/projekt za vršenje radova u bližoj okolini nepokretnih zaštićenih dobara i dobara kulturno-povijesnog nasljeđa: 50,- KM
  3. Davanje odobrenja za arheološka i druga istraživanja dobara kulturno- povijesnog nasljeđa: 50,- KM
  4. Izdavanje mišljenja za izvođenje privremenih radova u bližoj okolini nacionalnih spomenika, zaštićenih dobara i dobara kulturno-povijesnog nasljeđa /kao samostalnog akta ili u postupku davanje konačne suglasnosti/: 50,- KM
  5. Izdavanje suglasnosti za izvođenje ostalih radova u bližoj okolini zaštićenih dobara i dobara kulturno-povijesnog nasljeđa /kao samostalnog akta ili u postupku davanja konačne suglasnosti/: 50,- KM
  6. Davanje odobrenja za uporabu naziva Federacija u nazivu udruga i fondacija: 15,- KM
  7. Izdavanje suglasnosti za privremeni ili trajni izvoz umjetnina i antikviteta: 20,- KM

 

Napomena:

Takse se ne plaćaju za spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture i prirode, odnosno za izvođenje konzervacijskih i restauracijskih radova, adaptaciju i revitalizaciju zaštićenih dobara i dobara kulturno-povijesnog nasljeđa.

 

Način uplate prihoda po osnovu Zakona, vrši se na sljedeći način:

– Vrsta prihoda: federalne administrativne takse,

– Konto prihoda: 722112

– Račun javnih prihoda proračuna Federacije: Union banka d.d. Sarajevo,

broj: 1020500000106698

– Poziv na broj: U ovo polje upisuju se sljedeći brojevi:

za točku 1…………………..1030002013

za točku 2…………………..2070002013

za točku 3…………………..3070002013

za točku 4…………………..4070002013

za točku 5…………………..5070002013

za točku 6…………………..1040002013

za točku 7…………………..2030002013

– Proračunska organizacija: 5201001

– Šifra općine: 077

 

POMOĆNIK MINISTRA

Zdenko Čabrilo

 

Sarajevo, 09. 04. 2014. godine