O B A V J E Š T E NJ E

Shodno odredbama Zakona o federalnim upravnim taksama i i Tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13), po osnovu tarifnog broja 56., podnosioci zahtjeva za izdavanje naprijed navedenih akata, od 11.11.2013. godine, dužni su da plate federalne administrativne takse, kako slijedi:

 1. Izdavanje mišljenja o oslobađanju od plaćanja carina knjiga, brošura, časopisa i publikacija umjetničkog i kulturnog karaktera, dnevnih i nedjeljnih novina, kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi kao i kataloga kulturnih i umjetničkih izložbi, te sportske opreme koju uvoze sportska udruženja 15,- KM
 2. Izdavanje saglasnosti na stručni elaborat/projekt za vršenje radova u bližoj okolini nepokretnih zaštićenih dobara i dobara kulturno-historijskog naslijeđa 50,- KM
 3. Davanje odobrenja za arheološka i druga istraživanja dobara kulturno-historijskog naslijeđa 50,- KM
 4. Izdavanje mišljenja za izvođenje privremenih radova u bližoj okolini nacionalnih spomenika, zaštićenih dobara i dobara kulturno-historijskog naslijeđa /kao samostalnog akta ili u postupku davanje konačne saglasnosti/ 50,- KM
 5. Izdavanje saglasnosti za izvođenje ostalih radova u bližoj okolini zaštićenih dobara i dobara kulturno-historijskog naslijeđa i /kao samostalnog akta ili u postupku davanja konačne saglasnosti/ 50,- KM
 6. Davanje odobrenja za korištenje naziva Federacija u nazivu udruženja i odnosno fondacija 15,- KM
 7. Izdavanje saglasnosti za privremeni ili trajni izvoz umjetnina i antikviteta 20,- KM

Napomena:

Takse se ne plaćaju za spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture i prirode, odnosno za izvođenje konzervatorskih i restauratorskih radova, adaptaciju i revitalizaciju zaštićenih dobara i dobara kulturno-historijskog naslijeđa.

Način uplate prihoda po osnovu Zakona, vrši se na slijedeći način:

– Vrsta prihoda: Federalne administrativne takse,
– konto prihoda: 722112

– Račun javnih prihoda budžeta Federacije Union banka d.d. Sarajevo,
broj: 1020500000106698

– Poziv na broj: U ovo polje upisuju se slijedeći brojevi:

 1. za tačku 1…………………..1030002013
 2. za tačku 2…………………..2070002013
 3. za tačku 3…………………..3070002013
 4. za tačku 4…………………..4070002013
 5. za tačku 5…………………..5070002013
 6. za tačku 6…………………..1040002013
 7. za tačku 7…………………..2030002013

– Budžetska organizacija: 5201001

– Šifra općine: 077

POMOĆNIK MINISTRA
Zdenko Čabrilo

Sarajevo, 09.04.2014. godine

-Primjer uplatnice: