28 ožujka, 2024

Mjere Federalnog minstartva kulture i športa za objedinjeni Operativni plan Federacije BiH za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023.-2027. Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine

Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023.-2027. je okvirni strateški dokument koji daje smjernice za izradu operativnih planova na razini institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske. Federalno minstarstvo kulture i športa predložilo je sljedeće mjere za objedinjeni Operativni plan Federacije BiH za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023.-2027. Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine:

Mjera 1: Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) – sredstva koja se izdvajaju iz proračuna Ministarstva za projekte koji se tiču osnaživanja žena (Pokazatelji uspjeha iz oblasti kulture: Udruženja građana Beri Se i Sahan iz Sarajeva – ručni rad, edukacije za žene; Udruženje Motiv iz Goražda, Udruženje Snaga Timuna iz Tuzle. Pokazatelji uspjeha iz oblasti športa: Ženski rukometni klub Grude (državne prvakinje BiH), Klub sjedeće odbojke Bosna iz Zenice (učešće u Europskoj ligi) i Ženska reprezentacija Odbojkaškog saveza BiH (plasirala se na Europsko prvenstvo);

Mjera 2: Osnovne i napredne obuke državnih službenika na temu ravnopravnosti spolova i borbe protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama (pokazatelj uspjeha: broj obuka i razina znanja: 27.11.2023. Djelatnik Hanadin Basarić sudjelovao je na dvodnevnoj konferenciji o multidisciplinarnoj prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u organizaciji Gender centra FBiH. Djelatnice Bjanka Alajbegović i Sanja Arnautović prijavljene su za edukaciju Agencije za državnu službu FBiH: Primjena propisa iz oblasti nasilja prema porodici i nasilja nad ženama; potpora implementaciji međunarodnih i domaćih dokumenata Borba protiv govora mržnje;

Mjera 3: Provođenje promotivnih aktivnosti i podizanje svijesti o važnosti ravnopravnosti i borbe protiv nasilja (pokazatelj uspjeha: broj objava na web stranici Ministarstva);

Mjera 4: Redovno praćenje i primjena međunarodnih i domaćih standarda (Istanbulska konvencija, Europska konvencija o ljudskim pravima, Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Gender akcijski plan BiH, zbornik Kojeg je roda sigurnost?, publikacija Krivična djela silovanja i ostalog seksualnog nasilja u BiH Sarajevskog otvorenog centra, itd.);

Mjera 5: Koordinacija i jačanje saradnje među institucijama i nevladinim organizacijama u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

 

Nakon objedinjenih mjera i aktivnosti svih federalnih ministarstava dokument će biti finaliziran u formi Prijedlog Operativnog plana za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u institucijama Federacije BiH (2024-2027) i upućen Vladi Federacije BiH na usvajanje.