2 veljače, 2023

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Na temelju članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15, 11/17 i 87/22), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA

ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2023. godini.

 

II Opći i posebni kriteriji

 

Opći kriteriji:

1. Broj kalendarskih godina poslovanja korisnika sredstava,

2. Broj realiziranih programa i projekata koji su financirani od strane drugih organa uprave,

3. Preporuke stručnjaka ili nadležne institucije koji su sudjelovali u izradi predmetnog projekta,

4. Udjel vlastitim sredstvima u financiranju predmetnog projekta,

5. Broj pozitivnih izvješća iz ranijeg razdoblja za dodijeljena sredstva u skladu s ovom Uredbom.

 

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću utvrdilo posebne kriterije.

 

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

1. Kvalitet projekta/programa i njegov značaj za razvoj kulture u FBiH,

2. Kontinuitet projekta/programa.

 

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

 

I. Organizacija međunarodnih turnira u FBiH

1. Kvalitet projekta/programa i njegov značaj za razvoj sporta u FBiH,

2. Doprinos projektima/programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH kroz organiziranje međunarodnih natjecanja u F BiH.

II. Organizacija turnira koji nemaju međunarodni karakter:

1. Kvalitet projekta/programa i njegov značaj za razvoj sporta u FBiH,

2. Značaj manifestacija/projekta s kojim se aplicira za sport u FBiH.

III. Odlazak na međunarodne turnire/natjecanja

1. Kvalitet projekta/programa i njegov značaj za razvoj sporta u FBiH,

2. Doprinos projekta za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.

 

III Potrebna dokumentacija

 

Obvezna dokumentacija: 

1. Prijavni obrazac (mora biti na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH i elektronski popunjen, na kraju obrasca obvezno navesti mjesto, datum i potpis odgovorne osobe udruženja/organizacije, te ovjeriti pečatom udruženja/organizacije),

2. Aktualni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu),

3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu),

4. Potvrda od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu),

5. Posljednja bilanca stanja i uspjeha (za 2022. godinu ili 2021. godinu)  s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu), s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,

6. Detaljan opis projekta,

7. Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda (kojim se dokazuje kontinuitet djelovanja), bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci koji moraju biti isprintani,  plakati,  pozivnice, brošure, novinski tekstovi te drugi promotivni materijal iz kojega se jasno vidi da je aplikant organizator projekta),

8. Dokaz da odgovorna osoba korisnika sredstava nije osuđivana za kaznena djela, osim za kaznena djela iz oblasti prometa (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu),

9. Ovjerena izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom odgovorna osoba korisnika sredstava, potvrđuje da nije aplicirala s istim zahtjevom/projektom kod drugih nadležnih ministarstava na temelju Uredbe u tekućoj kalendarskoj godini (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu)

 

Dodatna dokumentacija za „Promoviranje kulture“:

10. Preporuka resornog županijskog ministarstva, grada ili općine o značaju programa/projekta s kojim se aplicira iz oblasti kulture i zaštite i njegovanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine,

11. Potvrda resornog županijskog ministarstva, grada ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta,

12. Odluke/ugovori ili potvrde od Općina, grada ili ministarstava kojima se dokazuje financiranje prethodnih projekata aplikanta od strane organa uprave,

13. Vlastita izjava aplikanta o iznosu vlastitih sredstava kojima će se sufinancirati predmetni projekt (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu).

Dodatna dokumentacija za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

I. Dodatna dokumentacija za „Organizaciju međunarodnih turnira u FBiH“:

10. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  međunarodnog natjecanja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16),

11. Preporuka strukovnog saveza o značaju projekta/programa

12. Odluke/ugovori ili potvrde od Općina, grada ili ministarstava kojima se dokazuje financiranje prethodnih projekata aplikanta od strane organa uprave,

13. Vlastita izjava aplikanta o iznosu vlastitih sredstava kojima će se sufinancirati predmetni projekt (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu).

II. Dodatna dokumentacija za „Organizaciju turnira koji nemaju međunarodni karakter“:

10. Preporuka strukovnog saveza o značaju projekta/programa,

11. Kalendar strukovnog saveza na kojem je uvrštena manifestacija s kojom se aplicira,

12. Odluke/ugovori ili potvrde od Općina, grada ili ministarstava kojima se dokazuje financiranje prethodnih projekata aplikanta od strane organa uprave,

13. Vlastita izjava aplikanta o iznosu vlastitih sredstava kojima će se sufinancirati predmetni projekt (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu).

III. Dodatna dokumentacija za „Odlazak na međunarodne turnire/natjecanja“:

10. Preporuka strukovnog saveza o značaju projekta/programa,

11. Pozivnica/kalendar ili drugi dokument kojim se dokazuje održavanje međunarodnog turnira za koji se aplicira,

12. Odluke/ugovori ili potvrde od Općina, grada ili ministarstava kojima se dokazuje financiranje prethodnih projekata aplikanta od strane organa uprave,

13. Vlastita izjava aplikanta o iznosu vlastitih sredstava kojima će se sufinancirati predmetni projekt (original ili ovjerena kopija – ovjerena u Općini ili u notarskom uredu).

Obvezna dokumentacija za opće i posebne kriterije i dodatna dokumentacija od točke 1. do točke 13.  za „Promoviranje kulture“,  te od točke 1.do točke 13. za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“  dostavlja se numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana i numerirana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom. Dokazi o realiziranim projektima (ukoliko se radi o obimnijem materijalu ili materijalu koji se ne može uvezati) ne moraju nužno biti uvezani, ali moraju biti numerirani.

Aplikanti su obvezni realizirati projekt s kojim apliciraju, odnosno, realiziranje projekta ne smiju prepustiti drugoj udruzi ili organizaciji.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju ISKLJUČIVO putem pošte na sljedeću adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti uz obveznu naznaku:

„Za Javni natječaj – sredstva ostvarena na temelju naknada za priređivanje igara na sreću“ – sport

„Za Javni natječaj – sredstva ostvarena na temelju naknada za priređivanje igara na sreću“ – kulture

 

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 17.2.2023.godine.

 

Na poleđini koverte obvezno navesti:

-naziv podnositelja prijave

-adresu i kontakt telefon

 

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

 

IV Dodatne informacije aplikantima

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu i koje ne sadrže sve tražene podatke, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
  • Nije dopušteno da dva dokumenta budu na jednom listu papira (npr. potvrda i preporuka).
  • Aplikanti koji su dobili sredstva 2020., 2021. i 2022. godine, a nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava do 31. 12. tekuće godine  ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u ovoj godini i njihove prijave neće biti razmatrane. Na web portalu Ministarstva (www.fmks.gov.ba) će biti objavljena tabela aplikanata koji ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava.
  • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
  • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Promjena sjedišta, transakcijskog računa, imena i telefona kontakt osobe i odgovorne osobe, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
  • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom i brojevima kako je navedeno u točki III ovog natječaja.
  • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
  • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
  • Ministarstvo će nakon provedenog natječaja, a najkasnije u roku od 90 dana dostaviti prijedlog rang liste korisnika Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava. Odluka će biti objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.
  • Svaki aplikant može aplicirati samo s jednim projektom.

Prijavni obrazac Sport: Preuzimanje

Prijavni obrazac Kultura: Preuzimanje

Evidencija korisnika koji ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u 2023.: Preuzimanje

Uputstvo aplikantima Preuzimanje