26 travnja, 2024

Djelatnici Ministarstva sudjelovali na online radionici u vezi s usklađivanjem zakonskih odredbi i praksi s Istanbulskom konvencijom

Djelatnici Federalnog ministarstva kulture i športa, Bjanka Alajbegović i Hanadin Basarić, učestvovali su 25. travnja 2024. na online radionici u vezi s usklađivanjem zakonskih odredbi i praksi s Istanbulskom konvencijom. Radionica je održana u organizaciji Vijeća Europe a u sklopu projekta „Borba protiv digitalnog i seksualnog nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini“.

Fokus navedenog projekta je na usklađivanju zakonskih odredbi i praksi koje se tiču digitalnog i seksualnog nasilja nad ženama u odnosu na članak 36. Istanbulske konvencije. Konkretno, projekt se veže za preporuku GREVIO komiteta kojom se urgira da bh. vlasti unaprijede provedbu Istanbulske konvencije, pri čemu je naročito važno da se integrira pojam nedostatka slobodnog pristanka za djela seksualnog nasilja.

Podsjećamo, Istanbulska konvencija je Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od 11. 5. 2011. godine i predstavlja sveobuhvatan međunarodni sporazum čiji je cilj zaštita žena od svih vidova nasilja kao i promoviranje suštinske jednakosti žena i muškaraca. Istanbulskom konvencijom definirani su konkretni oblici radnji seksualne prirode koje se mogu izvršiti nad drugom osobom bez njenog pristanka. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju u studenom 2023. godine.