26 Aprila, 2024

Uposlenici Ministarstva učestvovali na online radionici u vezi s usklađivanjem zakonskih odredbi i praksi s Istanbulskom konvencijom

Uposlenici Federalnog ministarstva kulture i sporta, Bjanka Alajbegović i Hanadin Basarić, učestvovali su 25. aprila 2024. na online radionici u vezi s usklađivanjem zakonskih odredbi i praksi s Istanbulskom konvencijom. Radionica je održana u organizaciji Vijeća Evrope a u sklopu projekta „Borba protiv digitalnog i seksualnog nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini“.

Fokus navedenog projekta je na usklađivanju zakonskih odredbi i praksi koje se tiču digitalnog i seksualnog nasilja nad ženama u odnosu na član 36. Istanbulske konvencije. Konkretno, projekat se veže za preporuku GREVIO komiteta kojom se urgira da bh. vlasti unaprijede provedbu Istanbulske konvencije, pri čemu je naročito važno da se integriše pojam nedostatka slobodnog pristanka za djela seksualnog nasilja.

Podsjećamo, Istanbulska konvencija je Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od 11. 5. 2011. godine i predstavlja sveobuhvatan međunarodni sporazum čiji je cilj zaštita žena od svih vidova nasilja kao i promovisanje suštinske jednakosti žena i muškaraca. Istanbulskom konvencijom definisani su konkretni oblici radnji seksualne prirode koje se mogu izvršiti nad drugom osobom bez njenog pristanka. Bosna i Hercegovina je ratifikovala Istanbulsku konvenciju u novembru 2023. godine.