16 Marta, 2013

Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa( „Službene novine Federacije BiH“, broj 21/13 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu /Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Podrška manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture

II Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave afirmacijom i produkcijom kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. kvalitet kandidiranih projekata/programa i afirmacija kulturnog i umjetničkog staralaštva;
 2. doprinos kandidiranih projekata/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana u lokalnoj zajednici i društvu;
 3. potvrđen status i značaj kandidiranog projekta;
 4. regionalna i nacionalna zastupljenost;
 5. doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 6. doprinos jačanju nacionalne i vjerske tolerancije;

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. interes kulturne javnosti, značaj za kulturni život lokalne zajednice i društva;
 2. značaj programa na domaćem i međunarodnom planu;
 3. poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji;
 4. samoodrživost programa i projekta;
 5. broj aktivnih učesnika u projektu, naročito potvrđenih stručnjaka iz oblasti koju program/projekat predstavlja;
 6. kontinuitet kvalitetnog rada udruženja ili organizacije, priznanja i nagrade za dosadašnji rad;
 7. doprinos reafirmaciji i stvaranju autentičnog kulturno – historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine;

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje, sa ciljevima projekta, ciljnom grupom, dinamikom realizacije i detaljno razrađenom finansijskom konstrukcijom i planiranim brojem stručnih učesnika u projektu (priložiti CV stručnih učesnika) iz oblasti kojom se projekt/program bavi;
 7. Biografija projekta (dosadašnji uspjeh predloženog projekta) i/ili referentna lista(lista do sada ostvarenih projekata, uspjesi i nagrade ostvarene u dosadašnjem radu).

VI Dodatna dokumentacija ( ukoliko je aplikant posjeduje )

 1. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
 2. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
 3. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta,

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

– Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

– Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu neće biti razmatrane. – Za Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture, aplikanti mogu podnijeti na javni poziv više projekata, ali se sredstva mogu dodijeliti za samo jedan u okviru jednog javnog poziva i to na osnovu broja bodova dobijenih procjenom nivoa usklađenosti sa objavljenim kriterijima.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOVNLOAD)