16 Marta, 2013

Transfer za sport od značaja za Federaciju

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa( „Službene novine Federacije BiH“, broj 21/13 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu /Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata vršiti će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH, i sufinansiranje sportskih manifestacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima
 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade
 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH
 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

II Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja građana, organizacije, ustanove i jedinice lokalne samouprave sa projektom iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
 3. doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. doprinos omasovljavanju profesionalnog/amaterskog sporta;
 6. značaj projekta za afirmaciju i edukaciju mladih s ciljem razvoja sporta;

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. stanje objekta i neophodnost radova;
 3. obim korištenja objekta i broj korisnika;
 4. sportski objekat od općeg interesa u lokalnim zajednicama i šire.

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH, i sufinansiranje sportskih manifestacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za FBiH;
 2. kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta;
 3. tradicionalne sportske manifestacije koje doprinose popularizaciji sporta u FBiH;
 4. podrška projektima koji doprinose podizanju kvaliteta i razvoja sporta u FBiH;
 5. obezbjeđenje kontinuiteta sportskih manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH;
 6. podrška projektima koji doprinose promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 7. podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata;
 8. značaj projekta za razvoj sporta;
 9. značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

 1. podrška sportskim ekipama s ciljem obezbjeđivanja uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
 2. podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;
 3. stvaranje uvjeta za razvoj sporta u FBiH;
 4. unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

 1. podrška radu sporskih saveza s ciljem učestvovanja na međunarodnim takmičenjima;
 2. postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta i sportskih rezultata u BiH.

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

 1. kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;
 2. podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;
 3. značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou;
 4. podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje sa finansijskim planom projekta;

VI Dodatna dokumentacija ( ukoliko je aplikant posjeduje )

 1. Preporuka kantonalnog resornog ministarstva (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku);
 2. Potvrda o sufinansiranju od strane trećih lica (ukoliko je projekat sufinansiran).

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

– Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

– Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu neće biti razmatrane. – Za program Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade, javni poziv će biti otvoren do kraja 2013. godine, a odluke će se donositi svaki mjesec do utroška sredstava.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)