16 Marta, 2013

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa( „Službene novine Federacije BiH“, broj 21/13 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu /Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Zaštita javnih objekata kulturne baštine
 2. Zaštita sakralnih objekata kulturne baštine
 3. Zaštita arheoloških područja – nekropola i starih gradova značajne kulturne baštine

II Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine javne i vjerske ustanove, građani i udruženja, te jedinice lokalne samouprave.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
 2. doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
 3. regionalna i nacionalna zastupljenost;
 4. sufinansiranje programa u oblasti zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa, koji su podržani od strane drugih nivoa vlasti i imaju obezbijeđeno sufinansiranje.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. nastavak i realizacija započetih projekata;
 2. vrijednost objekta (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
 3. prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine;
 4. zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturno-historijskih dobara.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 4. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 5. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje;
 7. Finansijski plan projekta.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje )

 1. Preporuka resornog, kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju; Dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa.
 2. Prethodno izdato stručno mišljenje o valjanosti projekta izdato od Zavoda.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta,

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

– Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

– Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)