16 Marta, 2013

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa( „Službene novine Federacije BiH“, broj 21/13 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 U Budžetu /Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata vršiti će se za sljedeće namjene:

 1. Podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja;
 2. Podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

II Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 2. doprinos kandidiranih projekata/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
 3. kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 4. regionalna i nacionalna zastupljenost
 5. doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 6. visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju I realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja su:

 1. značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine;
 2. programi koji obezbjeđuju kontinuitet produkcije internacionalno prihvaćenih umjetničkih dometa;
 3. značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 4. projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
 5. broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);
 6. projekti koji podržavaju razmjenu i mobilnost umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 7. obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
 8. manifestacije koje podržavaju koprodukciju umjetničkih djela visokog kvaliteta.

Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH su:

 1. značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi u Federaciji BiH;
 2. značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
 3. projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca;
 4. broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom;
 5. obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH kao eminentno kulturne sredine.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena Prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, sa ciljevima projekta, ciljnom grupom, dinamikom realizacije i detaljno razrađenom finansijskom konstrukcijom i planiranim brojem stručnih učesnika u projektu (priložiti CV stručnih učesnika) iz oblasti kojom se projekt/program bavi;
 7. Biografija projekta (dosadašnji uspjeh predloženog projekta) i/ili referentna lista (lista do sada ostvarenih projekata, uspjesi i nagrade ostvarene u dosadašnjem radu).

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje )

 1. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
 2. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
 3. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa,dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

– Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

– Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu neće biti razmatrane. – Za Transfer za kulturu od značaja za Federaciju aplikanti mogu podnijeti na javni poziv više projekata, ali se sredstva mogu dodijeliti za samo jedan u okviru jednog javnog poziva i to na osnovu broja bodova dobijenog procjenom nivoa usklađenosti sa objavljenim kriterijima.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)