16 Marta, 2013

Transfer za mlade

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa( „Službene novine Federacije BiH“, broj 21/13 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu /Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH
 2. Podrška projektima omladinskih organizacija

II Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju omladinske organizacije, asocijacije, institucije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. značaj projekta za mlade u Federaciji BiH;
 3. doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma;
 4. regionalna i nacionalna zastupljenost;
 5. doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH;
 6. poboljšanje položaja društveno osjetljivih kategorija mladih osoba.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH

 1. obim, kvalitet i struktura istraživanja;
 2. reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
 3. stručnost lica angažiranih na projektu;
 4. vremenski rok provođenja aktivnosti;
 5. osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
 6. učinci projekta za mlade u FBiH.

Podrška projektima omladinskih organizacija

 1. kvalitet projekta/programa;
 2. broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u projekat;
 3. značaj projekta za veću društvenu uključenost mladih u život lokalne zajednice;
 4. jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja Vijeća mladih FBiH;
 5. izgradnja i jačanje razvoja sposobnosti kod mladih.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj)
 4. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva
 5. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
 6. Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje s jasnom definicijom: ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, finansijski plan sa specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti, nosiocima aktivnosti.

VI Dodatna dokumentacija ( ukoliko je aplikant posjeduje )

 1. Dokaz da je udruženje na općinskom popisu omladinskih udruženja, tj. da je 2/3 mladih u upravljačkom tijelu udruženja (čl. 4. Zakona o mladima FBiH);
 2. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom projektu/programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija), informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu rada sa mladima tokom prethodne dvije godine (kratka verzija), okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); da li je rad udruženja podržan od drugih nivoa vlasti, da li je istim projektom aplikant aplicirao kod inostranih fondova;
 3. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa (ovjerena kopija).

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

– Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

– Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)