16 Marta, 2013

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Broj: 01-14-922/13 Sarajevo,

15.03. 2013. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta www. fmks.gov.ba.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

M I N I S T A R

Salmir Kaplan