29 Aprila, 2014

Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Podrška manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave afirmacijom i produkcijom kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i afirmacija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 2. Doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana u lokalnoj zajednici i društvu;
 3. Potvrđen status i značaj kandidiranog projekta;
 4. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture svima bez obzira na spol;
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 7. Doprinos jačanju nacionalne i vjerske tolerancije.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Interes kulturne javnosti, značaj za kulturni život lokalne zajednice i društva;
 2. Značaj programa na domaćem i međunarodnom planu;
 3. Poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji;
 4. Samoodrživost programa i projekata;
 5. Broj aktivnih učesnika u projektu, naročito potvrđenih stručnjaka iz oblasti koju program/projekat predstavlja;
 6. Kontinuitet kvalitetnog rada udruženja ili organizacije, priznanja i nagrade za dosadašnji rad;
 7. Doprinos reafirmaciji i stvaranju autentičnog kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine;
 8. Doprinos promoviranju principa ravnopravnosti spolova u radu udruženja i organizacija iz oblasti kulture.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
9. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
11. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 11 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljat će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)