29 Aprila, 2014

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosnu i Hercegovinu i Bosnu i Hercegovinu od internacionalnog značaja
 2. Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 2. Doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
 3. Doprinos kandidiranih projekata/programa u stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture svima bez obzira na spol;
 4. Kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 7. Visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju i realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, od internacionalnog značaja su:

 1. Značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine;
 2. Programi koji obezbjeđuju kontinuitet produkcije internacionalno prihvaćenih umjetničkih dometa;
 3. Značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 4. Projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno, projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
 5. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);
 6. Projekti koji podržavaju razmjenu i mobilnost umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 7. Projekti koji podržavaju promoviranje ravnopravnosti spolova u oblasti kulture;
 8. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
 9. Manifestacije koje podržavaju koprodukciju umjetničkih djela visokog kvaliteta.

Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine su:

 1. Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi u Federaciji BiH;
 2. Značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
 3. Projekti koji podržavaju promoviranje ravnopravnosti spolova u oblasti kulture;
 4. Projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca;
 5. Broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom;
 6. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH kao eminentno kulturne sredine.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
9. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
11. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 11 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)