29 Aprila, 2014

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Zaštita objekata kulturne baštine sa statusom nacionalnog spomenika

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove te udruženja i jedinice lokalne samouprave.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/ programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblastima kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
 2. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
 3. Ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;
 4. Sufinansiranje programa u oblasti zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa koji su podržani od strane drugih nivoa vlasti i imaju obezbjeđeno sufinansiranje.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Status nacionalnog spomenika;
 2. Nastavak i realizacija započetih projekata;
 3. Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
 4. Prioritet i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta;

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 4. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Preporuka resornog, kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa);
9. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 i 8 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 9 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uslove tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)