29 Aprila, 2014

Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;
 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje sportskih manifestacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade;
 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH;
 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja građana, organizacije, ustanove i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju profesionalnog/amaterskog sporta;
 6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
 7. Značaj projekta za afirmaciju i edukaciju mladih s ciljem razvoja sporta.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Stanje objekta i neophodnost radova;
 3. Obim korištenja objekta i broj korisnika;
 4. Sportski objekat od općeg interesa u lokalnim zajednicama i šire.

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje sportskih manifestacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za FBiH;
 2. Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta;
 3. Tradicionalne sportske manifestacije koje doprinose popularizaciji sporta u Federaciji BiH;
 4. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za Federaciju BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 5. Podrška projektima koji doprinose podizanju kvaliteta i razvoja sporta u Federaciji BiH;
 6. Obezbjeđenje kontinuiteta sportskih manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH;
 7. Podrška projektima koji doprinose promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 8. Podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata;
 9. Značaj projekta za razvoj sporta;
 10. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

 1. Podrška sportskim ekipama s ciljem obezbjeđivanja uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
 2. Podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta kod žena i djevojčica;
 3. Podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;
 4. Stvaranje uvjeta za razvoj sporta u Federaciji BiH;
 5. Unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezulata.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

 1. Podrška radu sporskih saveza s ciljem učestvovanja na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta, sportskih rezultata BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

 1. Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;
 2. Podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;
 3. Podrška projektima koji promoviraju veće učešće žena i djevojčica u invalidskom sportu
 4. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou;
 5. Podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Preporuka kantonalnog resornog ministarstva (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku);
9. Predugovori o sufinansiranju od strane trećih lica (ukoliko je projekat sufinansiran);
10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8 i 9 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 10 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Za program Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade, javni poziv će biti otvoren do kraja 2014. godine, a odluke će se donositi svaki mjesec do utroška sredstava.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)