29 Aprila, 2014

Transfer za mlade

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH;
 2. Podrška projektima omladinskih organizacija;

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju omladinske organizacije, asocijacije, institucije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Značaj projekta za mlade u Federaciji BiH;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma;
 4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja;
 2. Uključenost principa ravnopravnosti spolova;
 3. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
 4. Stručnost lica angažiranih na projektu;
 5. Vremenski rok provođenja aktivnosti;
 6. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
 7. Učinci projekta za mlade u Federaciji BiH.

Podrška projektima omladinskih organizacija

 1. Kvalitet projekta/programa;
 2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u projekat;
 3. Značaj projekta za veću društvenu uključenost mladih u život lokalne zajednice;
 4. Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja Vijeća mladih FBiH;
 5. Izgradnja i jačanje razvoja sposobnosti kod mladih.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj),
 4. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa,
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Dokaz da je udruženje na općinskom popisu omladinskih udruženja, tj. da je 2/3 mladih u upravljačkom tijelu udruženja (čl. 4. Zakona o mladima FBiH);
9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom projektu/programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija), informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu rada sa mladima tokom prethodne dvije godine (kratka verzija), okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); da li je rad udruženja podržan od drugih nivoa vlasti, da li je istim projektom aplikant aplicirao kod inostranih fondova;
10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8 i 9 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 10 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)