30 Aprila, 2014

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Federalno ministarstvo kulture i športa

Broj: 01-14-2074/14
Sarajevo, 29.04.2014. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.

M I N I S T A R
Salmir Kaplan