20 Aprila, 2018

TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/18), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 225.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Potpora projektima udruga i organizacija u oblasti kulture, raspoloživa sredstva: 225.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti mladih i športa neće biti razmatrani.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije i nositelji projekata i programa kulture registriranih u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost)
 3. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti sudjelovanja i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Podrška projektima udruga i organizacija u oblasti kulture
 2. Značaj projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva
 3. Suradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu
 4. Kontinuitet kvalitetnog rada udruga i organizacija
 5. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na propisanom obrascu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)
 5. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. (Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa i instrukcijom za plaćanje – original ili ovjerena kopija).
 6. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
 8. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena. (Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.)

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje), koja će se koristiti u procesu bodovanja

 1. Okvirni plan rada – kratka verzija za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška
 2. Preporuka od resornog županijskog ministarstva i/ili općine (ovjerena kopija)

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa prijavom, koju mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruge građana i organizacija u oblasti kulture“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke za koju se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 11. 05. 2018. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 11. 05. 2018. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)