20 Aprila, 2018

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/18), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.380 000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 980.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 230.000,00 KM.
 2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 400.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2000,00 KM do 25.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti mladih i sporta neće biti razmatrani.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije i druga pravna lica i nosioci projekata u kulturi registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji BiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva)
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost)
 3. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture
 4. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol
 5. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH:

 1. Značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima
 2. Prezentiranje i promoviranje kulture i umjetnosti, odnosno, projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne suradnje
 3. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela
 4. Dosadašnji uspjesi na internacionalnom planu
 5. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti)

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

 1. Poseban značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Doprinos podizanju općeg kulturnog nivoa
 3. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti)

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija:

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na propisanom obrascu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Drugi slični dokumenti neće biti prihvaćeni.)
 5. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija do tri mjeseca od dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva finansija sa brojem transakcijskog računa i instrukcijom za plaćanje – original ili ovjerena kopija.)
 6. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
 8. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.)

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje), koja će se koristiti u procesu bodovanja:

 1. Okvirni plan rada – kratka verzija za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška
 2. Preporuka od resornog županijskog ministarstva i/ili općine (original ili ovjerena kopija)

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa prijavom, koju mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke i za koju se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 11. 05. 2018. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 11. 05. 2018. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)