20 Aprila, 2018

TRANSFER ZA MLADE

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/18), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA MLADE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 330.000,00 KM.

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta, raspoloživa sredstva: 230.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
 2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 100.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, udruženja i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata
 2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH
 3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvaliteta programa
 5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

„Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i športa“ u okviru tekućeg transfera su:

 1. Poseban značaj projekata/programa za mlade iz oblasti kulture i športa i njihov doprinos promoviranju mladih
 2. Broj sudionika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat
 3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice
 4. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu

„Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH“ u okviru tekućeg transfera su:

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja
 2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima
 3. Vremenski rok provođenja aktivnosti
 4. Osigurana suradnja s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama
 5. Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na propisanom obrascu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)
 5. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa i instrukcijom za plaćanje – original ili ovjerena kopija).
 6. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
 8. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena. (Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.)

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje), koja će se koristiti u procesu bodovanja

 1. Potpisani sporazumi o partnerstvima i suradnji (original ili ovjerena kopija)
 2. Potpisan ugovor o sufinanciranju ili drugi dokaz o sufinanciranju projekta – odluka i sl. (original ili ovjerena kopija)
 3. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa prijavom, koju mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke za koju se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 11. 05. 2018. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 11. 05. 2018. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obavješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)