20 Aprila, 2018

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/18), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 600.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Podrška institucijama od značaja za BiH i FBiH, raspoloživa sredstva: 600.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za BiH i FBiH čijim programima i projektima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

III Kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera

 1. Značaj institucija za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou
 3. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost)
 4. Značaj rada institucije za kulturno – povijesni razvoj Bosne i Hercegovine i kulturnih identiteta njenih naroda

IV Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na propisanom obrascu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)
 5. Potvrda banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) (Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa i instrukcijom za plaćanje -original ili ovjerena kopija.)
 6. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan. (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
 8. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena. (Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.)

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

 1. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži potpora (kratka verzija);

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu“ i broj pozicije, namjene programa/projekta iz točke I za koju se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 11. 05. 2018. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 11. 05. 2018. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obavješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)