20 Aprila, 2018

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skaldu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/18), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.001.750,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 491,750,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 40.000,00 KM
 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 300.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM
 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH, raspoloživa sredstva 150.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 20.000,00 KM
 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 60.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 2.000,00 KM do 8.000,00 KM

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev sportskih saveza Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju sporta;
 6. Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportaša s ciljem razvoja sporta.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Postojeće stanje objekta;
 3. Neophodnost radova (interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama);
 4. Izvori financiranja (dokaz o ostalim izvorima financiranja);
 5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

 1. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za Federaciju BiH;
 2. Broj sportaša i sportskih ekipa koji sudjeluju u realizaciji projekta;
 3. Tradicionalne sportske manifestacije koje doprinose popularizaciji sporta u Federaciji BiH;
 4. Podrška manifestacijama i takmičenjima u Federaciji BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 5. Podrška projektima koji doprinose razvoju sporta u Federaciji BiH.

Sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Podrška projektima koji doprinose promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Podrška projektima koji osiguravaju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH

 1. Podrška radu sportskih saveza s ciljem sudjelovanja na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom

 1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;
 2. Podrška projektima koji promoviraju sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 3. Podrška projektima koji osiguravaju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata osoba s invaliditetom;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;
 5. Podrška razvoju sporta i uključivanje što većeg broja sportaša sa invaliditetom.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na propisanom obrascu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.
 5. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija) Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa i instrukcijom za plaćanje(original ili ovjerena kopija).
 6. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan. Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
 8. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena. Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.
 9. Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza – županijskom, federalnom ili državnom (original ili ovjerena kopija).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje),koja će se koristiti u procesu bodovanja

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:

 1. Potvrda ili izjava o sufinanciranju (original ili ovjerena kopija)
 2. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat);
 3. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira -općine, županijskog ministarstva za sport (original ili ovjerena kopija)
 4. Izjava o obimu korištenja objekta -broj korisnika i sportova koji će koristiti objekat (original)

Točka 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

 1. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija)
 2. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama (original ili ovjerena kopija)

Točka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH:

 1. Kalendar natjecanja saveza u 2018. godini;

Točka 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom:

 1. Preporuka od strane Parolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija)

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa prijavom, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke I za koju se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa- Federalnog ministarstva kulture i sporta do 11. 05. 2018. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 11. 05. 2018. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obavješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 1. – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 2. – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 3. – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 4. – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)