14 Juna, 2017

Transfer za sport od značaja za Federaciju

{loadposition like}

 Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/17), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;
 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH;
 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom;
 5. Sportska oprema.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nosioci sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju sporta;
 6. Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportaša s ciljem razvoja sporta.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Postojeće stanje objekta;
 3. Neophodnost radova (interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama);
 4. Izvori financiranja (dokaz o ostalim izvorima financiranja);
 5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje učešća sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

 1. Potpora manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za Federaciju BiH;
 2. Broj sportaša i sportskih ekipa koji sudjeluju u realizaciji projekta;
 3. Tradicionalne sportske manifestacije koje doprinose popularizaciji sporta u Federaciji BiH;
 4. Potpora manifestacijama i takmičenjima u Federaciji BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 5. Potpora projektima koji doprinose razvoju sporta u Federaciji BiH.

Sufinanciranje učešća sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Potpora projektima koji doprinose promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Potpora projektima koji osiguravaju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH

 1. Potpora radu sportskih saveza s ciljem sudjelovanja na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom

 1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;
 2. Potpora projektima koji promoviraju sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 3. Potpora projektima koji osiguravaju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata osoba s invaliditetom;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;
 5. Potpora razvoju sporta i uključivanje što većeg broja sportaša sa invaliditetom.

Sportska oprema;

 1. Potpora projektima s ciljem osiguravanja uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
 2. Potpora projektima s ciljem osiguravanja uvjeta za razvoj i popularizaciju sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 3. Stvaranje uvjeta za rad sportskih udruženja u FBiH;
 4. Unapređenje rada s mladim sportašima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa ili potvrdu banke sa brojem transakcijskog računa (karton deponiranih potpisa se neće uvažiti), Za korisnike proračuna potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa,
 7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinanciranje,
 8. Detaljan financijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
 9. Bilanca stanja i uspjeha za 2016. godinu, sa izuzećem aplikanata koji su registrirani manje od godinu dana,
 10. Dokaz o realizovanim projektima (fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal i linkovi preko kojih su vidljive realizirane aktivnosti),
 11. Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (kantonalnom, federalnom ili državnom).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

12. Potvrda o sufinanciranju;
13. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat);
14. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira (općine, županijskog ministarstva za sport).

Točka 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

15. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa;
16. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama.

Točka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH

17. Kalendar natjecanja saveza u 2017. godini.

Točka 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom

18. Preporuka od strane Parolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa.

Dokumenti navedeni pod točkama 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 18 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod točkama 3, 4, 5, 6, 9 i 16 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa – federalnog ministarstva kulture i sporta do 28. 6. 2017. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 28. 6. 2017. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.6.2017. godine, neće biti razmatrane.
 • Izvješća dostavljena sa aplikacijskim obrascem neće biti razmatrana.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

TOČKA 1 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD

TOČKA 2 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD

TOČKA 3 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD

TOČKA 4 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD

TOČKA 5 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD