14 Juna, 2017

Transfer za mlade

{loadposition like}

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/17), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Potpora programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta,
 2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, udruženja i drugi nosioci koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma na području Federacije Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata;
 2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;
 3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;
 5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

„Potpora programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta“ u okviru tekućeg transfera su:

 1. Poseban značaj projekata/programa za mlade iz oblasti kulture i sporta i njihov doprinos promoviranju mladih;
 2. Broj sudionika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat;
 3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice;
 4. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu.

„Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH“ u okviru tekućeg transfera su:

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja;
 2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
 3. Vremenski rok provođenja aktivnosti;
 4. Osigurana suradnja s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
 5. Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa ili potvrdu banke sa brojem transakcijskog računa (karton deponiranih potpisa se neće uvažiti), Za korisnike proračuna potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa,
 7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinanciranje,
 8. Detaljan financijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
 9. Bilanca stanja i uspjeha za 2016. godinu, sa izuzećem aplikanata koji su registrirani manje od godinu dana,
 10. Dokaz o realiziranim projektima (fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal i linkovi preko kojih su vidljive realizirane aktivnosti).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

11. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak opis implementiranih projekata u zadnjih 5 godina),
12. Potpisani sporazumi o partnerstvima i suradnji,
13. Dokaz o sufinanciranju projekta,
14. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

Dokumenti navedeni pod točkama 1, 2, 7, 8, 10, 13 i 14 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod točkama 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa – federalnog ministarstva kulture i sporta do 28. 6. 2017. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 28. 6. 2017. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.6.2017. godine, neće biti razmatrane.
 • Izvješća dostavljena sa aplikacijskim obrascem neće biti razmatrana.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD