15 Septembra, 2015

Transfer za sport od značaja za Federaciju

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  •  Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju organizacije, asocijacije, institucije, klubovi, savezi i udruženja sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
5. Doprinos omasovljavanju profesionalnog i amaterskog sporta;
6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
7. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekta koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja sporta u FBiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama;

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekta;
10. Dokumentacija iz koje se vidi značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja sporta u FBiH.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za sport od značaja za Federaciju“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)