15 Septembra, 2015

Transfer za mlade

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  • Interventna sredstva za programe udruženja omladinskih organizacija.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju institucije, organizacije, asocijacije, i udruženja sa projektima iz oblasti mladih.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma i politika prema mladima;
4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekta koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja kulture u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju-Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju;
10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak navod o implementiranim projektima u zadnjih 5 godina);
11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;
12. Dokaz o sufinansiranju projekta;
13. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekta;
14. Dokumentacija iz koje se vidi značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13 i 14 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresovani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za mlade“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)