15 Septembra, 2015

Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  • Interventna sredstva za programe udruženja i organizacija u oblasti kulture.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja sa projektima iz oblasti kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
2. Jasna definiranost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti;
3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (projekti orijentirani kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih rodova umjetnosti;
7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti ušeća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekata koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj za kulturni život lokalne zajednice.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjereni kod nadležnog organa;
13. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekata;
14. Dokumentacija iz koje se vidi značaj za kulturni život lokalne zajednice.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 14 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresovani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)