12 Marta, 2021

TRANSFER ZA MLADE 2021

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA MLADE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 270.000,00 KM.

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:
1. Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 270.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj Javni poziv imaju institucije, organizacije, udruge i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.Financirat će se isključivo projekti koji započinju i završavaju u 2021. godini.

  

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata,
2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH,
3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata,
4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvaliteta programa,
5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH u okviru tekućeg transfera su:

1. Obim, kvaliteta i struktura istraživanja i promoviranja,
2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat,
3. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima,
4. Osigurana suradnja s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama,
5. Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

V Dokumentacija
Obavezna dokumentacija od točke 1 do točke 9 se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu).
Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
3. Rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija);
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija). Općine su izuzete od dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra;
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);
7. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan
(opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.);

8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA) odnosno potvrda o zaprimanju financijskih izvještaja izdata od FIA. Subjekti registrirani u 2020.godini koji nisu predali bilanca stanja i bilanca uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu (original ili ovjerena kopija);

9. Plan rada za 2021. godinu;

10. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o realizaciji istih bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdanim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, printani materijal ili promidžbeni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom). Općine su izuzete od dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:
1. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za mlade u Federaciji BiH (original ili ovjerena kopija);
2. Potpisani sporazumi o partnerstvima i suradnji (original ili ovjerena kopija);
3. Potpisan ugovor o sufinanciranju ili drugi dokaz o sufinanciranju projekta – odluka, ugovor, sporazum i sl. (original ili ovjerena kopija);
4. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za mlade“
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Prijave se mogu isključivo predati putem pošte zaključno sa 31.3.2021. godine.

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA
• Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
• Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
• Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje šest godina, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
• Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
• Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
• U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, mora se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
• Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
• Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje te će se smatrati formalno-pravno neispravnom.
• Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
• O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
• Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
• Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.

   

Prijavnica: Preuzimanje