12 Marta, 2021

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU 2021

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 960.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 450.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 20.000,00 KM
2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 200.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM
3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, raspoloživa sredstva 250.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM
4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 60.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.
Financirat će se isključivo projekti koji započinju i završavaju u 2021. godini, izuzev projekata za točku 1.- Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, koji imaju rok za realizaciju do dvije godine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
5. Doprinos omasovljavanju sporta;
6. Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportaša s ciljem razvoja sporta.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava
Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
2. Postojeće stanje objekta;
3. Neophodnost radova;
4. Izvori financiranja (dokaz o ostalim izvorima financiranja);
5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:
Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH
1. Značaj manifestacije i takmičenja za Federaciju BiH;
2. Broj sportaša i sportskih ekipa koji sudjeluju u realizaciji projekta;
3. Kontinuitet sportske manifestacije;
4. Stepen uvažavanja ravnopravnosti spolova na manifestaciji – takmičenju za koje se traži sufinanciranje;
5. Doprinos razvoju sporta u Federaciji BiH.
Sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima
1. Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
2. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH
1. Učešće sportskih saveza na međunarodnim takmičenjima;
2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
5. Broj sportskih klubova članova sportskog saveza.
Na ovu točku imaju pravo aplicirati samo savezi konstituirani na nivou BiH i FBiH.

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom
1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;
2. Promoviranje sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
3. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata osoba s invaliditetom;
4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;
5. Značaj za razvoj sporta i uključivanje što većeg broja sportaša sa invaliditetom.

 

V Dokumentacija
Obavezna dokumentacija od točke 1 do točke 10 se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.
Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
3. Rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata ne stariji od šest mjeseca do dana objave javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija);
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).Općine su izuzete od dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra;
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);
7. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan;
(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti i mjere učinka i sl.)

8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA), odnosno potvrda o zaprimanju financijskih izvještaja izdata od FIA. Subjekti registrirani u 2020.godini koji nisu predali bilanca stanja i bilanca uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu. (original ili ovjerena kopija);

9. Plan rada za 2021. godinu. Općine su izuzete od dostavljanja plana rada za 2021. godinu.

10. Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza federalnom ili državnom (original ili ovjerena kopija).

11. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda sa dokazima o realizaciji
Istih, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Mogu se dostaviti potvrde
o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, printani materijal ili promidžbeni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom); Općine su izuzete dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:
1. Dokaz da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
2. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija);
3. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat).

Točka 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:
1. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2021. godini, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija);
2. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija);
3. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama (original ili ovjerena kopija).

Točka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH:
1. Potvrda saveza o broju sportskih klubova, odnosno, broju svojih članova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
2. Kalendar natjecanja saveza u 2021. godini.

Točka 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom:
1. Preporuka od strane Paraolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija);
2. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2021. godini, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za sport od značaja za Federaciju“
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Prijave se mogu isključivo predati putem pošte zaključno sa 31.3.2021. godine.

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA
• Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
• Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
• Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje šest godina, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
• Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
• Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
• U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
• Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
• Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje te će se smatrat formalno-pravno neispravnom.
• Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
• O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
• Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
• Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac 1

Preuzimanje: Prijavni obrazac 2

Preuzimanje: Prijavni obrazac 3

Preuzimanje: Prijavni obrazac 4