14 Juna, 2017

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

{loadposition like}

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/17), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se skladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH,
 2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja, fondacije, druga pravna lica u kulturi i drugi nosioci projekta u kulturi.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji BiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 3. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 4. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti sudjelovanja i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
 5. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH:

 1. Značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 2. Prezentiranje i promoviranje kulture i umjetnosti, odnosno, projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne suradnje;
 3. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;
 4. Dosadašnji uspjesi na internacionalnom planu;
 5. Broj sudionika i posjetitelja koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti).

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

 1. Poseban značaj projekta/programa za razvitak kulture i umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Doprinos podizanju općeg kulturnog nivoa;
 3. Broj sudionika i posjetitelja koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti).

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva (izuzev općina)
 6. Ugovor s bankom iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa ili potvrdu banke sa brojem transakcijskog računa (karton deponovanih potpisa se neće uvažiti). Za korisnike proračuna potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa,
 7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinanciranje,
 8. Detaljan financijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
 9. Bilanca stanja i uspjeha za 2016. godinu, sa izuzećem aplikanata koji su registrirani manje od godinu dana,
 10. Dokaz o realiziranim projektima (fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal i linkovi preko kojih su vidljive realizirane aktivnosti).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži potpora (kratka verzija),
12. Preporuka od resornog županijskog ministarstva.

Dokumenti navedeni pod točkama 1, 2, 7, 8, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod točkama 3 , 4, 5, 6, 9 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa – Federalnog ministarstva kulture i sporta do 28. 6. 2017. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 28. 6. 2017. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i športa do 14.6.2017. godine, neće biti razmatrane.
 • Izvješća dostavljeni sa aplikacijskim obrascem neće biti razmatrana.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD